• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Νοεμβρίου 30, 2010

  Αιολικό Πάρκο (Α/Π) από 27 ανεμογεννήτριες στο Πάνειο Όρος Κερατέας







  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-11-2010
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ668/480/10
  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
  Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ


  Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 239 Προς : ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
  Ταχ. Κωδ. : 15451 Ν. Ψυχικό Ερμού 25
  Πληροφορίες : Ολγα Τσιακίρη (13ο χλμ Ε.Ο.Αθηνών Λαμίας)
  Τηλέφωνο : 2103725757 TK 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
  Fax : 2103725770 (συν. 1 φάκελος ΜΠΕ)


  ΘΕΜΑ : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου
  ισχύος 22,95 MW, καθώς και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. στη θέση “ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ” στους Δήμους Κερατέας
  και Καλυβίων Θορικού, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, Νομού Αττικής.


  O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Έχοντας υπόψη:
  Το Ν. 1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160Α/18-10-86), όπως
  τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και
  96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες
  διατάξεις.”, (ΦΕΚ 91Α/25-04-02)
  1) Το Ν. 3468/06 (ΦΕΚ 129/Α/27-06-2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες
  Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές
  διατάξεις»
  Το Ν.3851/
  Την Η.Π. 15393/2332/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων
  και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11
  Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. κ.α.”, (ΦΕΚ1022Β/05-08-02)
  Την Η.Π. 11014/703/Φ104 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Διαδικασία Προκαταρκτικής
  Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
  (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2
  του Ν.3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., και
  άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 91/Α).”, (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003)
  2) Την ΚΥΑ 69269/5387/90 “Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο
  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών
  περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986”,
  (ΦΕΚ 678/Β/25-10-1990).
  3) Την ΚΥΑ 37111/2021/29-9-2003 “Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού
  κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με
  ΑΔΑ : 4Ι0ΟΕ5-93
  την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1659/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και
  3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02”, (ΦΕΚ 1391/Β/29-09-03).
  4) Την Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΚΥΑ 13727/724/03 ως προς την αντιστοίχηση των
  δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται
  στην πολεοδομική νομοθεσία (ΦΕΚ 1671/Β/11-11-04)
  5) Την ΚΥΑ 25535/3281/15-11-2002 “Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα
  της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’
  κατηγορίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Η.Π. 15393/2332/2002 ” ΚΥΑ, (ΦΕΚ 1463/Β/20-11-2002).
  6) Την Απόφαση 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ663/Β/2006) σχετικά με τη διαδικασία Π.Π.Ε.Α.
  και Μ.Π.Ε. έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  7) Την Εγκύκλιο 107100/29.08.06 της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος/ΕΥΠΕ
  8) Την KYA 49828/3-12-08 (ΦΕΚ 2464/Β/3-12-08) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού
  σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής
  μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
  9) Την με αριθμ πρωτ Δ6/Φ17.298/3319πε/28-5-03 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα
  «Χορήγηση στην εταιρία ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό
  πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 22,95 MW στη θέση «Πάνειο Όρος» του Δήμου Κερατέας
  Αττικής»
  10) Την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.298/17653/1-12-03 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα
  «Τροποποίηση άδειας που χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ
  Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο
  «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ Α.Ε.», για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο,
  εγκατεστημένης ισχύος 22,95MW στη θέση «Πάνειον Όρος» του Δήμου Κερατέας Ανατολικής
  Αττικής, λόγω επωνυμίας σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», έδρας και μετοχικής σύνθεσης του κατόχου.».
  11) Την με αριθμ /ΗΜ/ΔΕΣΜΗΕ/842/9-2-04 «Προσφορά Σύνδεσης για το αιολικό πάρκο της
  εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ Α.Ε.» ισχύος 22,95 MW στη θέση «Πάνειον Ορος» του Δήμου
  Κερατέας του νομού Αττικής» της ΔΕΣΜΗΕ στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρεται « …. Το
  αιολικό πάρκο της περίληψης θα συνδεθεί σε νεό υποσταθμό (Υ/Σ) ο οποίος θα κατασκευαστεί σε
  κατάλληλο οικόπεδο, στη ζώνη όδευσης είτε της Γ.Μ. 150 kV ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΛΑΥΡΙΟ, είτε
  στης Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ/ΒΑΡΗ- ΛΑΥΡΙΟ. Το Α/Π θα συνδεθεί στο νέο Υ/Σ μέσω
  αποκλειστικών γραμμών μέση τάσης (Μ.Τ.)….».
  12) Την με αριθμ. πρωτ. 6479/ΦΠΕΡ10/04 ΠΠΕΑ της Γενικής Διευθύντριας Περιφέρειας Αττικής του
  έργου στο θέμα.
  13) Το με αριθμ πρωτ 10731/3772/12-03-2009 της Δ/νσης ΣΧΑΝ (απ ΠΕΧΩ Φ668/1208/13-3-09) με
  το οποίο διαβιβάστηκε ο Φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου στο θέμα.
  14) Η με αριθμ. πρωτ 20.01.01.682/16-4-2009 αίτηση του ενδιαφερόμενου με το οποίο υπέβαλε
  συμπληρωματικά στοιχεία αναφορικά με τη βελτίωση της υφιστάμενης οδού πρόσβασης του
  έργου που περιγράφεται στο θέμα.
  15) Το με αριθμ πρωτ ΠΕΧΩ Φ668/1208/13-3-09 της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής με το
  οποίο διαβιβάστηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Έγκρισης Επέμβασης
  του έργου στο θέμα στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής
  αδειοδότησης.
  16) Το με αριθμ πρωτ 708/9-6-2009 (αριθ πρωτ ΠΕΧΩ Φ668/3366/10-6-09) έγγραφο του Τμήματος
  Γρ. Συλλογ. Οργάνων της Δ/νσης Υποστήριξης της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής με το οποίο
  διαβιβάστηκε η υπ αριθμ 180/09 αναβλητική απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου
  17) Το με αριθμ πρωτ 764/24-6-09 (αριθ πρωτ Φ668/3890/25-6-09) έγγραφο του Τμήματος Γρ.
  Συλλογ. Οργάνων της Δ/νσης Υποστήριξης της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής με το οποίο
  διαβιβάστηκε η υπ αριθμ 204/09 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου με την οποία
  αποφασίζει κατά πλειοψηφία και γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της ΜΠΕ του έργου στο θέμα.
  2
  ΑΔΑ : 4Ι0ΟΕ5-93
  18) Την υπ΄αριθμ οικ.68/12-01-10 γνωμοδότηση του ΟΡΣΑ (απ ΠΕΧΩ Φ668/293/20-1-10).
  19) Το με αριθ πρωτ οικ 2050/27-5-09 (απ ΠΕΧΩ Φ668/3152/29-5-09) έγγραφο του ΟΡΣΑ προς τη
  Δ/νση Νομοθετικού Έργου του ΥΠΕΧΩΔΕ.
  20)Η με αριθμ πρωτ 20.01.01.1042/21-1-10 αίτηση του ενδιαφερόμενου με την οποία υπέβαλε
  συμπληρωματικά στοιχεία (απ ΠΕΧΩ Φ668/480/28-1-10).
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
  Α. Την Έγκριση των κάτωθι Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισμών η εφαρμογή των οποίων
  αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου:
  «Αιολικό Πάρκο ισχύος 22,95 MW, καθώς και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρίας
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. στη θέση “ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ” στους Δήμους
  Κερατέας και Καλυβίων Θορικού, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, Νομού Αττικής».
  α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας
  Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου συνολικής
  εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 22,95MW καθώς και των συνοδών έργων αυτού, η ακριβής θέση
  του οποίου αποτυπώνεται στο τοπογραφικό κλίμακας 1: 5.000 (αριθμ. σχεδ: ΣΧ. 11.1.2) που συνοδεύει
  την ΜΠΕ του έργου και την παρούσα απόφαση.
  Οι συντεταγμένες του γηπέδου εγκατάστασης του Αιολικού πάρκου είναι :
  ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Π
  ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ (ΕΓΣΑ ’87)
  Α/Α Χ Ψ
  Κ1 494354 4184512
  Κ2 494697 4184315
  Κ3 495087 4184096
  Κ4 495311 4183992
  Κ5 495565 4183765
  Κ6 495710 4183694
  Κ7 495817 4183576
  Κ8 495833 4183246
  Κ9 496462 4183057
  Κ10 496627 4182586
  Κ11 496633 4182570
  Κ12 496565 4182518
  Κ13 496463 4182527
  Κ14 496145 4182550
  Κ15 495946 4182620
  Κ16 495990 4182970
  Κ17 495964 4182998
  Κ18 495755 4183061
  Κ19 495490 4183216
  Κ20 495331 4183595
  Κ21 495264 4183753
  Κ22 495193 4183825
  Κ23 494985 4183922
  3
  ΑΔΑ : 4Ι0ΟΕ5-93
  Κ24 494849 4183999
  Κ25 494680 4183968
  Κ26 494551 4183979
  Κ27 494353 4184199
  Κ28 494262 4184292
  Κ29 494189 4184352
  Το Αιολικό Πάρκο (Α/Π) θα αποτελείται από 27 ανεμογεννήτριες (Α/Γ) των 850 kW η καθεμία, οι
  θέσεις των οποίων αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 (αριθμ. σχεδ: ΣΧ.
  11.1.2) που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. Κάθε Α/Γ θα συνδεθεί στο δίκτυο Μέση Τάσης (Μ.Τ)
  του Α/Π μέσω υπόγειου ηλεκτρικού δικτύου Μ.Τ που θα καταλήγει στον ΥΣ ΜΤ ο οποίος θα βρίσκεται
  στο Κτήριο Ελέγχου. Η ηλεκτρική διασύνδεση του Α/Π με το δίκτυο της ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί
  μέσω υπόγειου δικτύου Μ.Τ που θα ξεκινάει από το Κτήριο Ελέγχου του έργου (Υ/Σ Μ.Τ) και θα
  εγχυθεί σε νέο υποσταθμό (Υ/Σ 150/20 kV) που θα κατασκευαστεί σε κατάλληλο οικόπεδο στη ζώνη
  όδευσης είτε της Γ.Μ. 150 kV ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΛΑΥΡΙΟ, είτε στης Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ
  ΠΑΛΛΗΝΗΣ/ΒΑΡΗ- ΛΑΥΡΙΟ (15ο σχετ).
  Στο γήπεδο της εγκατάστασης θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις οι οποίες αφορούν κυρίως σε:
   Βελτίωση της υφιστάμενης οδού πρόσβασης μήκους περίπου 6km που βρίσκεται εκτός
  κατοικημένης περιοχής και ξεκινά νοτίως του οικισμού της Κερατέας και οδηγεί έως τις παλαιές
  βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, στη κορυφή του βουνού στο γήπεδο του Α/Π όπως
  απεικονίζεται στο τοπογραφικό (αριθμ. σχεδ: ΣΧ. 11.1.2). Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την
  διόρθωση των φθορών του οδοστρώματος, και την ενίσχυσή του, ενώ θα απαιτηθεί διαπλάτυνση
  τριών ελιγμών της οδού (Ε1,Ε2 και Ε3 όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό (αριθμ. σχεδ: ΣΧ.
  11.1.2) της τάξης των 2 – 3 μέτρων πλάτος ανά ελιγμό.
  Διάνοιξη εσωτερικής οδοποιίας συνολικού μήκους περίπου 5 Km ώστε να εξυπηρετείται η
  πρόσβαση στο ταμπάνι της κάθε Α/Γ όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας
  1:5000 (αριθμ. σχεδ: ΣΧ. 11.1.2) και στη γενική οριζοντιογραφία (ΣΧ Γ.01) που συνοδεύει την
  παρούσα απόφαση. Το πλάτος καταστρώματος των οδών αυτών θα είναι 5,0m, θα είναι χωμάτινοι
  και θα επιστρωθούν με κατάλληλο θραυστό υλικό μετά το πέρας των εργασιών. Επιπλέον θα
  κατασκευστούν τα απαραίτητα αποχετευτικά έργα , ενώ θα διανοιχθούν οι αναγκαίες τάφροι ώστε
  να διασφαλιστεί η σωστή υδραυλική λειτουργία των οδών. Τέλος όπου απαιτείται θα
  πραγματοποιηθεί η κατασκευή αγωγού ομβρίων.
   Κατασκευή οικίσκου που θα αποτελεί το κέντρο ελέγχου (μονώροφο κτίριο με υπόγειο, 130 m2 )
  του αιολικού πάρκου.
   Εκσκαφές για την κατασκευή θεμελίων των 27 Α/Γ.
   Διαμόρφωση 27 πλατωμάτων, 2 στρεμμάτων έκαστο, με εκχέρσωση, προκειμένου να
  συναρμολογηθούν και να ανεγερθούν οι Α/Γ στην τελική τους θέση. Μετά την εγκατάσταση και
  λειτουργία των Α/Γ θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκατάσταση των πλατωμάτων.
   Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων διέλευσης καλωδίων επί των ζωνών κατάληψης των οδών,
  εντός των πλατειών ανέγερσης των Α/Γ και στο χώρο επέμβασης του κτιρίου ελέγχου.
   Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων διέλευσης αγωγών ή ταινιών γείωσης επί των νέων οδών, και
  των πλατειών ανέγερσης των Α/Γ.
  β) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων, συγκεντρώσεων και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
  Οι οριακές τιμές που αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ293Α/81)
  γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων
  4
  ΑΔΑ : 4Ι0ΟΕ5-93
  γ1) φάση κατασκευής:
  Τα όρια θορύβου των μηχανημάτων ορίζονται στις
  • ΚΥΑ 56206/1613/86,ΦΕΚ 570/Β/1986
  • ΚΥΑ 2640/270 ΦΕΚ 689/Β/87
  • ΚΥΑ 69001/1921/88, ΦΕΚ 751/Β/ 18.10.1988
  • ΚΥΑ 765/91, ΦΕΚ 818,21.2.1991
  γ2) φάση λειτουργίας:
  Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από το μηχανολογικό εξοπλισμό, στα όρια της εγκατάστασης να μην
  υπερβαίνει τα 50 dB(Α) σύμφωνα με το ΠΔ 1180/81.
  δ) Τεχνικά έργα, όροι και περιορισμοί που επιβάλλεται να εφαρμοσθούν, για την αντιμετώπιση της
  ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης της περιοχής
  δ1) ΓΕΝΙΚΑ
  Ο κύριος του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παρούσας, έστω και εάν
  μέρος των εργασιών για την κατασκευή ή λειτουργία του έργου γίνει από οιονδήποτε τρίτο.
  δ2) ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
  1. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και τη
  λειτουργία του Α/Π, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από
  την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων
  περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τυχόν επιμέρους δραστηριότητες ή έργα που δεν
  λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα απόφαση.
  2. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, να εξασφαλισθούν από νομίμως
  λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την
  απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί
  τηρούνται επακριβώς. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από
  κοίτες ποταμών ή χειμάρρων για υλικά που πιθανά απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου.
  3. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης θα περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή. Η υλοτομία
  και απομάκρυνση των δασικών προϊόντων θα προηγηθούν κάθε επέμβασης και θα γίνουν με τις
  υποδείξεις του αρμόδιου Δασαρχείου. Το δασικό περιβάλλον που ενδεχομένως να αλλοιωθεί
  από την όλη επέμβαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να αποκατασταθεί
  σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών.
  4. Να τηρηθούν οι αποστάσεις των Α/Γ του σταθμού που προβλέπονται στο Ν3851/2010 κατά την
  έκδοση άδειας εγκατάστασης του Α/Π.
  5. Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης στα υποβλητέα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται και η
  απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
  Ν.998/1979 όπως ισχύει σήμερα. Αν πρόκειται περί αναδασωτέας έκτασης, της απόφασης
  έγκρισης επέμβασης πρέπει να προηγηθεί απόφαση άρσης αναδάσωσης.
  6. Η απόθεση των ακατάλληλων ή τελικά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις με
  ήπιες κλίσεις, όπου δεν επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές και θα
  απέχουν τουλάχιστον 250m από όρια οικισμών και νεκροταφεία, ύστερα από συνεννόηση με τις
  αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επιτρέπεται η απόθεση τους για
  την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής με εγκεκριμένο πρόγραμμα
  αποκατάστασης.
  7. Απαγορεύεται η ρήψη έστω και προσωρινά μπαζών και άλλων αδρανών στην κοίτη ρεμάτων,
  χειμάρρων, ακτές και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη- οικοσύστημα της περιοχής.
  5
  ΑΔΑ : 4Ι0ΟΕ5-93
  8. Να ληφθεί μέριμνα για τη συστηματική διαβροχή των χώρων εργασίας κατά τη φάση της
  κατασκευής του έργου ώστε να περιοριστεί η σκόνη. Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών
  υλικών να διαθέτουν ειδικό προστατευτικό κάλυμμα.
  9. Κάθε είδους απορρίμματα, παλιά ανταλλακτικά, παντός είδους άχρηστα υλικά, θα συλλέγονται
  και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις
  ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην
  περιοχή του έργου.
  10. Απαγορεύεται η απόρριψη παλιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα
  διαχειρίζονται σύμφωνα με το προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04), δηλαδή θα
  συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις διαχείρισης
  αποβλήτων.
  11. Στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχουν στεγνά απορροφητικά υλικά (άμμος, πριονίδια κλπ) για
  αντιμετώπιση διαρροής πετρελαιοειδών (καυσίμων ή λιπαντικών) από τυχαία γεγονότα.
  12. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το
  πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
  (γ) της παρούσας. Η επιβλέπουσα υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης αυτού.
  Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να
  τοποθετούνται στους χώρους πρόσκλησής του προσωρινά ηχοπετάσματα. Μέση ενεργειακή
  στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB (A).
  13. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και τη
  λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από
  την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
  14. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν
  εκδηλώσεων πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων.
  15. Πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου, να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες
  Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε να μεριμνήσουν για την επίβλεψη των έργων από
  ειδικευμένους υπαλλήλους. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν
  και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Οι δαπάνες για την πρόσληψη επόπτη και την
  εκτέλεση της ανασκαφής θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου.
  16. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών και ο
  χώρος να αποκατασταθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
  δ3) ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  1. Να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, εγκεκριμένη από την οικεία
  Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  2. Να γίνει ημερήσια & νυχτερινή σήμανση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας
  Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
  3. Ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ εφόσον δεν
  έρχονται σε αντίθεση σε αντίθεση με τα παραπάνω.
  4. Η διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων που παράγονται κατά τη λειτουργία και
  τη συντήρηση του αιολικού πάρκου να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  δ4) ΠΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  Μετά το πέρας της λειτουργίας του έργου του θέματος ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του
  οφείλει να αποξηλώσει τους υπερκείμενους του εδάφους εξοπλισμούς και να αποκαταστήσει το χώρο
  επέμβασης σύμφωνα με τεχνική μελέτη αποκατάστασης που θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τότε
  ισχύουσες διατάξεις. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν στο σύνολο του ή
  εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  6
  ΑΔΑ : 4Ι0ΟΕ5-93
  ε) Περιβάλλον Περιοχής - Ευαίσθητα Στοιχεία του - Ειδικά Προστατευόμενες Ζώνες.
  Η θέση εγκατάστασης του Α/Π στο Πάνειο Όρος βρίσκεται εκτός των ορίων περιοχών NATURA,
  εκτός θεσμοθετημένης περιοχής προστασίας της φύσης ή Τοπίου Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους.
  Η έκταση στην οποία θα εγκατασταθεί και λειτουργήσει το Α/Π, έχει χαρακτηριστεί τελεσίδικα εν μέρει
  ως δασική και εν μέρει ως δασική και αναδασωτέα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 1650/29-5-01 Πράξη
  χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Λαυρίου της Δ/νσης Δασών Ανατ. Αττικής της Γενικής Δ/νσης
  Περιφέρειας.
  στ) Χρονικό Διάστημα Ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή
  της.
  Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν για δέκα έτη από την ημερομηνία έκδοσης
  της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι:
  · Θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της σχετικής ΜΠΕ που συνοδεύει την
  παρούσα απόφαση καθώς και τα αναφερόμενα στην παράγραφο (δ) της παρούσας.
  · Δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις από τους συναρμόδιους φορείς κατά τη διάρκεια
  υλοποίησης - λειτουργίας της δραστηριότητας (Αρχαιολογία, κλπ).
  Η παρούσα απόφαση δεν αναιρεί διατάξεις (περί ιδρύσεως, λειτουργίας, χρήσεων γης κλπ) που
  ενδεχόμενα δεν επιτρέπουν την αδειοδότηση της υπόψη δραστηριότητας και δε νομιμοποιεί τη χρήση
  του χώρου από πολεοδομική άποψη.
  ζ) Διαθεσιμότητα της Μελέτης - Απόφασης:
  Η παρούσα Απόφαση καθώς και η σχετική ΜΠΕ θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στην έδρα
  του φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη
  νομοθεσία.
  η) Άρση Ισχύος της Παρούσης Απόφασης
  Είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου προκύψει ότι
  δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να
  επιβληθούν πρόσθετοι Περιβαλλοντικοί Όροι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  Η μη τήρηση όρων της παρούσης Απόφασης συνεπάγεται πέραν των νομίμων κυρώσεων την
  επιβολή διοικητικών (πρόστιμο) και ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
  Ν. 1650/86 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 3010/02).
  θ) Έλεγχος Τήρησης και Εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων
  Ο έλεγχος της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της παρούσης Απόφασης γίνεται
  από τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στο άρθρο 6 του Ν. 1650/86.
  ι) Η παρούσα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων δεν απαλλάσσει τον φορέα
  του έργου από την υποχρέωση εφοδιασμού και με άλλες άδειες - εγκρίσεις όπου από την
  σχετική νομοθεσία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
  7
  ΑΔΑ : 4Ι0ΟΕ5-93
  Το Νομαρχιακό Συμβούλιο στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, υποχρεούται στη δημοσιοποίηση της,
  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Η.Π 37111/2021/2003. Τα έξοδα δημοσιοποίησης βαραίνουν
  την
  Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να γίνει προσφυγή στον ΥΠ.ΠΕ.ΚΑ εντός τριάντα (30) ημερών από
  τη λήψη της.
  O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤTΙΚΗΣ
  ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
  ΥΠΕΚΑ
  Αυτοτελή Υπηρεσία Ενέργειας
  Μεσογείων 119 ΤΚ 10192 ΑΘΗΝΑ
  ΡΑΕ
  Πειραιώς 132 ΤΚ118 54 ΑΘΗΝΑ
  Ο.Ρ.Σ.Α
  Πανόρμου 2 , Τ.Κ. 11523 Αθήνα
  ΓΕΕΘΑ
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ /ΥΠΟ ΤΜ. ΕΘΝ. ΥΠΟΔΟΜΗΣ
  Στρατόπεδο Παπάγου
  ΓΕΑ
  Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ – ΕΔΑΦΟΥΣ
  Τμημα 3
  Στρατόπεδο Παπάγου
  6. ΥΠΑ
  Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
  ΤΘ 70360 ΤΚ 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ
  7. Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων,
  Λυσίου & Κλεψύδρας 1, Τ.Κ 10555 Αθήνα
  8. 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,
  Πάνος 16, Τ.Κ. 10555 Αθήνα
  9. Β ΕΠΚΑ
  Λ Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41 Αθήνα
  8
  ΑΔΑ : 4Ι0ΟΕ5-93
  10. Περιφέρεια Αττικής
  Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
  Κατεχάκη 56 – ΑΘΗΝΑ
  11. Περιφέρεια Αττικής
  Δασαρχείο Λαυρίου
  Φ. Νέγρη 5 ΤΚ 19500 ΛΑΥΡΙΟ
  12. Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής
  17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος ΤΚ 153 44 ΠΑΛΗΝΗ
  13. Δ/νση Περιβάλλοντος ΝΑ Ανατολικής Αττικής
  17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος ΤΚ 153 44 ΠΑΛΗΝΗ
  Εσωτερική Διανομή
  1. Χρον. Αρχείο
  2. Ολγα Τσιακίρη
  3. Ελ. Δήμου
  9
  ΑΔΑ : 4Ι0ΟΕ5-93


  Item Reviewed: Αιολικό Πάρκο (Α/Π) από 27 ανεμογεννήτριες στο Πάνειο Όρος Κερατέας Rating: 5 Reviewed By: forkeratea