• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Οκτωβρίου 05, 2012

  Διορισμός στο Δήμο Λαυρεωτικής νέου Γενικού Γραμματέα με διευρυμένες αρμοδιότητες και υψηλές αποδοχές.
  Στην θέση του γενικού γραμματέα δήμου Λαυρεωτικής διορίστηκε ο ειδικός συνεργάτης του δημάρχου σε θέματα Οικονομικής και Οργανωτικής Πολιτικής, Σωφρόνης Ιωάννης, με διευρυμένες αρμοδιότητες που περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση που ακολουθεί.

  Προηγουμένως είχε προηγηθεί η αποδοχή της παραίτησής του από την θέση του ειδικού συνεργάτη. Θα πρέπει να τονίσουμε πως η θέση του Γενικού Γραμματέα με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες προβλέπεται από το πρόσφατο ΦΕΚ 2447/τ.Β΄ με ημερομηνία 6-9-2012 και η κάλυψη της μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών του θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής.

  Οι μικτές αποδοχές του Γενικού Γραμματέα ανέρχονται στο ποσό των 10.466,73€ για το διάστημα 1-10-2012 έως 31-12-2012.

  Σας παραθέτουμε την απόφαση του κ. δημάρχου  Λαύριο 1/10/2012
  Αρ. Πρωτ.:22271


  Θέμα: Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Λαυρεωτικής  ΑΠΟΦΑΣΗ 1280/2012
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις των άρθρων 161 και 167 του Ν.3584/2007 Κώδικας
  Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-
  2007).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν35852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα
  Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).
  3. Την παράγραφο 1ε του άρθρου 4 της 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει (ΦΕΚ
  280/τ.Α΄/28-12-2006).
  4. Την υπ’ αριθμ. 46524/13-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
  Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από την οποία προκύπτει
  ότι ο πληθυσμός του Δήμου Λαυρεωτικής είναι 24.545 κάτοικοι (ΦΕΚ
  1294/τ.Β΄/13-8-2010).
  5. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
  Λαυρεωτικής όπου προβλέπεται μία θέση Γενικού Γραμματέα καθώς και οι
  αρμοδιότητές του (ΦΕΚ 2447/τ.Β΄/6-9-2012).

  6. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής όπου
  προβλέπεται η κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την παρούσα
  απόφαση.
  7. Τα υποβληθέντα από τον κατωτέρω αναφερόμενο, δικαιολογητικά από τα
  οποία προκύπτει ότι πληροί τα γενικά προσόντα πρόσληψης και δεν
  συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα διορισμού των άρθρων 11 έως
  17 του Ν.3584/2007 ούτε είναι υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, ή
  συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και β΄ βαθμού ως προς τον
  Δήμαρχο.
  8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής.


  Αποφασίζουμε

  Διορίζουμε τον Σωφρόνη Ιωάννη του Χρήστου στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δήμου Λαυρεωτικής.

  Ο ανωτέρω έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 161 παρ. 6 όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την προσθήκη της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.3801/2009 καθώς και όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής και συγκεκριμένα, υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του.

  Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.


  Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:

  1. Ελέγχει την αλληλογραφία και την κατανέμει στις υπηρεσιακές μονάδες μέσω
  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

  2. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους
  Προϊσταμένους


  3. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που
  είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής
  Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής
  σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να
  τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από
  τον Πρόεδρό τους.

  4. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού
  Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της
  Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

  5. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των
  Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των
  περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που
  αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

  6. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του
  Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.

  7. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για τη
  συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την
  προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη
  βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του
  Δήμου.

  8. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα
  οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.

  9. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και
  συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των
  αποτελεσμάτων από τη δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του Δήμου.

  10. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και
  μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.


  11. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο
  Δήμαρχος.

  Οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 7309/11-2-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 375/τ.Β΄/9-3-2011).

  Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 10.466,73€ για την κάλυψη της μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής στον οποίο υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις στους Κ.Α. 00-6031005 και 00-6053006.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ
  Κοινοποίηση
  1. κ. Αντιδημάρχους
  2. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
  3. κ. Προέδρους Νομικών Προσώπων Δήμου Λαυρεωτικής
  4. κ. Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Δήμου Λαυρεωτικής
  5. Προϊστάμενους Διευθύνσεων του Δήμου Λαυρεωτικής
  6. κ. Σωφρόνη Ιωάννη


  Λαύριο 1/10/2012
  Αρ. πρωτ: 22250

  ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 1278


  Ο
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
  1. την αριθ. 251/28.3.2011 απόφασή μας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
  διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 και εγκρίθηκε με την
  11204/8144/7.4.2011 όμοια του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και
  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 284/τ.Γ΄/4.5.2011 και με την οποία προσελήφθησαν
  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι αναφερόμενοι
  σε αυτήν ως ειδικοί συνεργάτες, μεταξύ των οποίων και ο Σωφρόνης Ιωάννης
  του Χρήστου.

  2. Την από 1.10.2012 αίτηση παραίτησης από τη θέση του ειδικού συνεργάτη
  σε θέματα Οικονομικής και Οργανωτικής Πολιτικής του Σωφρόνη Ιωάννη του
  Χρήστου.

  3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 σύμφωνα με τις
  οποίες,μεταξύ άλλων,ορίζεται ότι : «η σύμβαση εργασίας των Ειδικών
  Συνεργατών…. λύεται με ….. την παραίτηση.»


  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  Αποδεχόμαστε την παραίτηση του κ. Σωφρόνη Ιωάννη του Χρήστου από τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου σε θέματα Οικονομικής και Οργανωτικής Πολιτικής.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ


  http://et.diavgeia.gov.gr/f/lavreotiki/ada/%CE%924%CE%A4%CE%9D%CE%A9%CE%9B1-%CE%9B%CE%A77

  http://et.diavgeia.gov.gr/f/lavreotiki/ada/%CE%924%CE%A4%CE%9D%CE%A9%CE%9B1-%CE%95%CE%A53


  Item Reviewed: Διορισμός στο Δήμο Λαυρεωτικής νέου Γενικού Γραμματέα με διευρυμένες αρμοδιότητες και υψηλές αποδοχές. Rating: 5 Reviewed By: forkeratea