• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Νοεμβρίου 21, 2013

  Διαγωνισμός για τα καύσιμα σχολείων στο Δήμο Λαυρεωτικής


  Λαύριο 19.11.2013                                       Αρ. πρωτ. 25985
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Δ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓ ΩΝΙΣΜΟΥ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩ Ν

  Ο δήμος Λαυρεωτικής διενεργεί ενιαίο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάδειξη προμηθευτού για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δ ήμου Λαυρεωτικής.
  Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 113.270,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).
  Αναλυτικά:

   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗΣ Πετρέλαιο θέρμανσης 56.000 lt

  ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ ΕΥΣΗΣ     Πετρέλαιο θέρμανσης  38.000 lt
  ΣΥΝΟΛΟ                                                           Πετρέλαιο θέρμανσης    94.000 lt

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Τιμή μονάδος   1,205ευρώ                                    ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΠΟΣΌ  113.270,00 ευρώ

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, οδός Κουντουριώτη 1, στις 16
  Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 έως ώρα 11:00, οπότε λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. Επίσης, προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην έδρα του δ ήμου Λαυρεωτικής μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 5.663,50 ευρώ.

  Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δ ήμο Λαυρεωτικής, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του δήμου, αρμόδια υπάλληλος: Γ. Μαργαρίτη (τηλέφωνο: 2292 3 20 147).

  Ο Δ ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕ ΤΙΚΗΣ
  Κ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

  http://static.diavgeia.gov.gr  Item Reviewed: Διαγωνισμός για τα καύσιμα σχολείων στο Δήμο Λαυρεωτικής Rating: 5 Reviewed By: forkeratea