• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Μαρτίου 08, 2014

  15 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λαυρεωτικής  Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχιακών αναγκών, στο Ν.Π.Δ.Δ. "ΚΕΦΑΛΟΣ" του Δήμου Λαυρεωτικής και ειδικότερα των δομών των Παιδικών Σταθμών.

  Συγκεκριμένα θα προσληφθούν ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων οι κάτωθι:

  α/α
  ειδικοτητα
  αριθμοσ
  χρονικο διαστημα
  1
  υ.ε.βοηθ. προσωπικο κουζινας
  4
  Δύο -2- μήνες
  2
  υ. ε. βοηθητικο προσωπικο καθαριότητας
  11
  Δύο -2- μήνες

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

  1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου (Α.Φ.Μ) καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο από το οποίο να
  προκύπτει ο A.M.I (Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και συγκεκριμένα:

  Α1) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος/η και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) δεν τέλει υπό δικαστική συμπαράσταση, και

  Α2) Ότι τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 με την ειδικότητα του εποχιακού εργαζομένου ή για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης του (έναρξη και λήξη).
  21. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας εφόσον υπάρχει.
  22. Ιατρική πιστοποίηση από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο υγείας ή ιατρείο του ΕΟΠΠΥ, ότι είναι υγιείς και δεν πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα. Ειδικά το προσωπικό της κουζίνας θα πρέπει να προσκομισθεί με βιβλιάριο υγείας εγκεκριμένο από την Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής της Περιφέρειας (πρώην Νομαρχίας)
  Σημείωση: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται για την πρόσληψη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29Π.Δ.50/2001 και Ν. 148/1914).

  Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. "ΚΕΦΑΛΟΣ", (Δημαρχείο Κερατέας, Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 37, Γς Όροφος) υπεύθυνη υπάλληλος Σταυρούλα Παναγούλη, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων στην έδρα του Νομικού Προσώπου (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37 Κερατέα) και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 Λαύριο) .

  Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22993 - 20235.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  http://www.dikaiologitika.gr/


  Item Reviewed: 15 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λαυρεωτικής Rating: 5 Reviewed By: forkeratea