• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Ιουλίου 26, 2014

  Πρόσκληση στην 10η και την 11η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής την 29η Ιουλίου 2014

  Δύο διαδοχικά Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου Λαυρεωτικής θα διεξαχθούν την Τρίτη 29/7/2014 στις 6:30μ.μ. και στις 7:30μ.μ. στο Παλαιό Μηχανουργείο στο Λαύριο. 

  Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τα θέματα:


  Πρόσκληση στην 10η  Eιδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Σας καλούμε στην 10η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 29η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 4 Ν. 3463/2006:

  1. Έγκριση Απολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013.
  2. Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 (διαχειριστική χρήση 1/1 – 31/12/2013).


  Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


  Σας καλούμε στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 29η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:


  1. Έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου της Οικονομικής Επιτροπής, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Λαυρεωτικής.
  2. Έγκριση τέταρτης (4ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2014.
  3. Α) Αποδοχή ποσού από το ΥΠ.ΕΣ., που αφορά πιστώσεις σχετικά με την εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής και Β) Ψήφιση πέμπτης (5ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2014.
  4. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λαυρεωτικής, συμπεριλαμβανομένου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ», οικονομικού έτους 2014 (Α’ Εξαμήνου), καθώς και έγκριση και ενσωμάτωση του Ο.Π.Δ. οικον. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ», στο Ο.Π.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής.
  5. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2015.
  6. Αναπροσαρμογή Δημοτικών Τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαυρεωτικής, έτους 2015.
  7. Λήψη απόφασης για: α) Καθορισμό κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες τις κατηγορίες, για την Δ.Ε.Η., έτους 2015, β) Κατανομή Φ.Η.Χ. έτους 2015 στον Δήμο Λαυρεωτικής και στα Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
  8. Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας και Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, έτους 2015.
  9. Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2011.
  10. Έγκριση Ισολογισμού Έναρξης και Έκθεσης Απογραφής Έναρξης της 21ης Ιουλίου 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
  11. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2011.
  12. Έγκριση τρίτης (3ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ», οικονομικού έτους 2014.
  13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
  14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της σύμβασης του έργου « ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
  15. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας της Μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη – Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β΄ κατοικίας «ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ» της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής και αντικατάσταση της εταιρείας «Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Ν. ΡΟΡΡΗΣ & Συν/τες Ο.Ε.» (δ.τ. «ΑΚΤΙΣ Ο.Ε.», με την εταιρεία «Ν. ΡΟΡΡΗΣ & συν/τες Ε.Ε.» (δ.τ. «ΑΚΤΙΣ Ε.Ε.») στη σύμπραξη μελετητών.
  16. Λήψη απόφασης σχετικά με τις βεβαιώσεις της οριστικής στάθμης του κρασπέδου (βεβαιώσεις υψομέτρου) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής, στο ΒΙΟΠΑ Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.
  17. Α) Αποδοχή της παραχώρησης της χρήσης του δημοσίου ακινήτου με Α.Β.Κ. 710 στην πόλη του Λαυρίου Β) Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης και των όρων αυτής, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΑΚΕΛ «ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ» ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» και Γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λαυρεωτικής για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης του έργου.
  18. Λήψη απόφασης για μίσθωση από τον Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου, για την στέγαση Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας (άρθρο 194 Ν. 3463/2006).
  19. Λήψη απόφασης για την παράταση της διάρκειας της σύμβασης μισθώσεως του Δημοτικού Αναψυκτηρίου «ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ».
  20. Έγκριση υψομετρικής Μελέτης στην υπό έγκριση Β’ Φάση της Πολεοδομικής Μελέτης του ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ Λαυρίου, στο Ο.Τ. 3.
  21. Έγκριση χορήγησης στην εταιρεία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.» και δ.τ. «CYTA HELLAS» δικαιώματος διέλευσης και αδείας τοποθέτησης τηλεπικοινωνιακής καμπίνας, καθώς και κατασκευής των υποδομών επέκτασης του δικτύου, στην Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.
  22. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν τέλη ύδρευσης (υπ’ αριθμ. πρωτ.: 13715/24-06-2014 Δήμου Λαυρεωτικής).

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
           ΑΡΕΤΟΥΣΑ ΜΑΚΡΗ  Item Reviewed: Πρόσκληση στην 10η και την 11η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής την 29η Ιουλίου 2014 Rating: 5 Reviewed By: Unknown