• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

    ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Οκτωβρίου 24, 2014

    ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

    Σε πνεύµα συνεργασίας πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ του ∆ηµάρχου Λαυρεωτικής, κ. ∆ηµήτριου Λουκά και της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκ...