• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Νοεμβρίου 23, 2015

  Το 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου στο Erasmus  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Το 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου συμμετέχοντας για δεύτερη χρονιά στο πρόγραμμα Erasmus+ (ΚΑ1) επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εγκρίθηκε να υλοποιήσει σχέδιο με τίτλο: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» και κωδ.: 2015- 1-EL01-KA102-013229.
  Η πρώτη ροή του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει διάρκεια 15 ημερών και θα υλοποιηθεί στον φορέα υποδοχής μας INTERCOLLEGE στην Κύπρο από 28/11/2015 έως και 12/12/2015.
  Ο αριθμός των συμμετεχόντων έχει οριστεί σε 20 μαθητές με δύο συνοδούς καθηγητές.
  Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, του ξενοδοχείου, της ημιδιατροφής, της εκπαίδευσης και των εσωτερικών μετακινήσεων καλύπτονται από το Πρόγραμμα ERASMUS +.  
  Από την Διεύθυνση του 1ου ΕΠΑΛ Λαυρίου


  Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


                                

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΠΑΛΛΗΝΗ       23/11 /2015
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Αριθμ. πρωτ.: 1988
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                            
  Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                   
  Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΤΜΗΜΑ  ΘΕΜΑΤΩΝ
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ                         
  Ταχ. Δ/νση :  17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος             
                        15351, Παλλήνη                                         ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών
  Πληροφορίες:  Α. Κατσαλή                                            
  Τηλέφωνο :     2132005171                                           
  Fax  :                2132005115   
                                                                                                      
  ΘΕΜΑ : «Έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λαυρίου, στο εξωτερικό».
         
  Α Π Ο Φ Α Σ Η
                                   Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε.  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄7-6-2010).
  2. Τις διατάξεις της με αριθμ.44403/20.10.2011(ΦΕΚ 2494/τ.Β/04-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/τ.Β΄/14.12.2011, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/23-12-2010).
  3. Την αριθ. οικ.177070/10-09-2014 (ΦΕΚ 2542 τ.Β΄/24.09.2014) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής,  «Ανάθεση -Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
  4. Την αριθ. 129287/Γ2/2011 Υ.Α. του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02.12.2011).
  5. Τον Κανονισμό PE-CONS 63/1/13 REV 1/11 December 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+: του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης , της νεολαίας και του αθλητισμού.
  6. Το αριθ. Φ.41/14703/9.11.2015 έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με τα συνοδευτικά παραστατικά.
  7. Την ανάγκη υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+/Δράση ΚΑ1, «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», με κωδικό αριθμό 2015-1-EL01-KA102-013229 και τίτλο «Τεχνολογίες  Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τουρισμό».

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

       Εγκρίνουμε τη μετακίνηση των  εκπαιδευτικών του  1ου ΕΠΑ.Λ. Λαυρίου:
  1. Κατσίκα Γεωργίου, κλ.ΠΕ17,(αρχηγός),  για το χρονικό διάστημα από 28 Νοεμβρίου έως 05 Δεκεμβρίου 2015
  2. Χατζηλένα Αριστείδη, κλ.ΠΕ20, για το χρονικό διάστημα από 28 Νοεμβρίου έως 05 Δεκεμβρίου 2015,
  3. Καλαμοδάκου Αιμιλίας, κλ.ΠΕ18.35,(αρχηγός), για το χρονικό διάστημα από 05 έως 12 Δεκεμβρίου 2015,
  4. Γεωργιάδη Μιχαήλ, κλ.ΠΕ09, για το χρονικό διάστημα από 05 έως 12 Δεκεμβρίου 2015   
       και των μαθητών του  1ου ΕΠΑ.Λ. Λαυρίου:
  1. Γιαννάκου Σταύρου
  2. Λεωνίδη Πάτρικ
  3. Μανιάτη Χρήστου
  4. Μπότα Αθανάσιου
  5. Τσόχαν Παναγιώτας- Ισμήνης
  6. Χαρμπατζάν Σταυρούλας
  7. Έρτιλερ Ζωής
  8. Μητρογιάννη Ευαγγελίας
  9. Βαζούκη Πέτρου
  10. Κυριακίδη Εμμανουήλ
  11. Λαδόπουλου Νικολάου
  12. Leka Ilia
  13. Λιούμη Άννας
  14. Μερκούρη Κωνσταντίνας
  15. Παπαδόπουλου Γεωργίου
  16. Τσόρα Δέσποινας
  17. Βαμβούνη Ιωάννη
  18. Κάιλα Μαρίας
  19. Βικελή Αθανασίας
  20. Hamolli Artiola
  στην Κύπρο, από 28 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2015, στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+/Δράση ΚΑ1, «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», με κωδικό αριθμό 2015-1-EL01-KA102-013229 και τίτλο «Τεχνολογίες  Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τουρισμό».
  Ορίζουμε δεκαπέντε (15) ημέρες διαμονής εκτός έδρας για τους μαθητές και οκτώ (8) ημέρες διαμονής εκτός έδρας για κάθε εκπαιδευτικό, στις οποίες, (ημέρες διαμονής εκτός έδρας), συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες ταξιδιού. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης θα καλυφθούν από το ανωτέρω πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ των συμβαλλομένων.

                  
                                                                          Μ.Ε. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ        
                                                                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                                                              
                                                                                                
          
                                                                                                  ΞΕΝΙΑ  ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
   

          

              
                                                                     
  Item Reviewed: Το 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου στο Erasmus Rating: 5 Reviewed By: Unknown