• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Φεβρουαρίου 12, 2016

  Σύμβαση για πρόσληψη παιδιάτρου στην Κερατέα

  Tο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, που εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρική Περίθαλψη Νηπίων των παιδικών σταθμών », συνολικής διάρκειας έως ενός (01) έτους. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

  1 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
  Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου αρ. 37, Δημοτική Ενότητα Κερατέας τ.κ. 19001, υπόψιν κας Ειρήνης Αγγελή (τηλ. επικοινωνίας: 22993-20237, 20217).
   Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
  ΑΙΤΗΣΗ


  Item Reviewed: Σύμβαση για πρόσληψη παιδιάτρου στην Κερατέα Rating: 5 Reviewed By: forkeratea