• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Μαρτίου 02, 2016

  Εργασίες επισκευής 3ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας

  Δημοσιεύτηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η παρακάτω  Α Π Ο Φ Α Σ Η Ν ο 1 0 6  την 01.03.2016, που αφορά τις εργασίες επισκευής στο 3ο Δημοτικό σχολείο Κερατέας. 


  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ ΜΕ
  Α. Την έγκριση της υπ’ αριθμ 10/2016 τεχνικής περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «συντήρηση – επισκευή 3ου Δημοτικού Σχολείου  Κερατέας», προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 24.600,00 ευρώ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας απόφασης. 

  Β. Την απ’ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω εργασίας, στον κο Γεώργιο Παπαγιάννη, με έδρα στην Κερατέα, τέρμα Βερανζέρου,   Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 19.970,00 ευρώ  (πλέον ΦΠΑ 23%), ήτοι 24.563,10 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του.


  Αναλυτικά οι εργασίες αφορούν:

  ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

  Α/Α
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΑΞΙΑ

  1
  Τζαµαρία αλουµινίου µε τέσσερα (4) σταθερά πλαίσια και
  7130
  Χ 600
  1.200,00

  ένα (1) ανοιγόµενο παράθυρο µε
  θερµοηχοµονωτικά κρύσταλλα  2
  Τζαµαρία αλουµινίου µε τέσσερα (4) σταθερά πλαίσια και
  7150
  Χ 600
  1.200,00

  ένα (1) ανοιγόµενο παράθυρο µε θερµοηχοµονωτικά
  κρύσταλλα  3
  Τζαµαρία αλουµινίου µε τέσσερα (4) σταθερά πλαίσια και
  7180
  Χ 600
  1.200,00

  ένα (1) ανοιγόµενο παράθυρο µε θερµοηχοµονωτικά
  κρύσταλλα  4
  Τζαµαρία αλουµινίου µε τέσσερα (4) σταθερά πλαίσια και
  7050
  Χ 600
  1.200,00

  ένα (1) ανοιγόµενο παράθυρο µε θερµοηχοµονωτικά
  κρύσταλλα  5
  Τζαµαρία αλουµινίου µε τέσσερα (4) σταθερά πλαίσια και
  7130
  Χ 600
  1.200,00

  ένα (1) ανοιγόµενο παράθυρο µε θερµοηχοµονωτικά
  κρύσταλλα  6
  Τζαµαρία αλουµινίου µε τέσσερα (4) σταθερά πλαίσια και
  7200
  Χ 600
  1.200,00

  ένα (1) ανοιγόµενο παράθυρο µε θερµοηχοµονωτικά
  κρύσταλλα  7
  Τζαµαρία αλουµινίου µε τέσσερα (4) σταθερά πλαίσια και
  6900
  Χ 580
  1.200,00

  ένα (1) ανοιγόµενο παράθυρο µε θερµοηχοµονωτικά
  κρύσταλλα  8
  Τζαµαρία αλουµινίου µε τέσσερα (4) σταθερά πλαίσια και
  6900
  Χ 590
  1.200,00

  ένα (1) ανοιγόµενο παράθυρο µε θερµοηχοµονωτικά
  κρύσταλλα  9
  Παράθυρο επάλληλο αλουµινίου µε θερµοηχοµονωτικά
  2200
  Χ 1900
  700,00

  κρύσταλλα  10
  Παράθυρο επάλληλο αλουµινίου µε θερµοηχοµονωτικά
  2400
  Χ 2500
  900,00

  κρύσταλλα  11
  Τζαµαρία αλουµινίου σταθερή µε µία ανοιγόµενη πόρτα
  2570
  Χ 3050
  1.700,00

  και θερµοηχοµονωτικά κρύσταλλα

  12
  Τζαµαρία αλουµινίου µε δύο (2) ανακλινόµενα παράθυρα
  2400 Χ 550
  570,00

  και θερµοηχοµονωτικά κρύσταλλα


  13
  Παράθυρο ανακλινόµενο µε θερµοηχοµονωτικό κρύσταλλο
  700 Χ 550
  240,00
  14
  Παράθυρο ανακλινόµενο µε θερµοηχοµονωτικό κρύσταλλο
  700 Χ 550
  240,00
  15
  Παράθυρο ανοιγόµενο µε θερµοηχοµονωτικό κρύσταλλο
  830 Χ 830
  260,00
  16
  Παράθυρο ανοιγόµενο µε θερµοηχοµονωτικό κρύσταλλο
  825 Χ 830
  260,00
  17
  Παράθυρο ανοιγόµενο µε θερµοηχοµονωτικό κρύσταλλο
  830 Χ 830
  260,00
  18
  Παράθυρο ανοιγόµενο µε θερµοηχοµονωτικό κρύσταλλο
  800 Χ 800
  260,00
  19
  Παράθυρο ανοιγόµενο µε θερµοηχοµονωτικό κρύσταλλο
  800 Χ 800
  260,00
  20
  Παράθυρο ανοιγόµενο µε θερµοηχοµονωτικό κρύσταλλο
  800 Χ 850
  260,00

  Σύνολο

  15.510,00

  Φ.Π.Α. 23%

  3.567,30

  Γενικό Σύνολο 1

  19.077,30  ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ


  Α/Α
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΑΞΙΑ
  1
  Αγορά κεραµικών πλακιδίων
  52 m2
  650,00
  2
  Αγορά κόλλας και αρµόστοκου πλακιδίων

  160,00
  3
  Αγορά υλικών υποστρώµατος και κατασκευή αυτού
  45 m2
  600,00
  4
  Τοποθέτηση πλακιδίων
  45 m2
  450,00
  5
  Τοποθέτηση σοβατεπί
  30 τρ.µ.
  200,00

  Σύνολο

  2.060,00

  Φ.Π.Α. 23%

  473,80

  Γενικό Σύνολο 2

  2.533,80  ΓΥΨΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


  Α/Α
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΑΞΙΑ
  1
  Αγορά γυψοσανίδας και υλικών τοποθέτησης γυψοσανίδας
  αποκοπή
  250,00
  2
  Κατασκευή µεταλλικών δοκών και τοποθέτηση επί αυτών
  αποκοπή
  350,00

  γυψοσανίδας  Σύνολο

  600,00

  Φ.Π.Α. 23%

  138,00

  Γενικό Σύνολο 3

  738,00


  ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  Α/Α
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΑΞΙΑ
  1
  Καθαιρέσεις σαθρών επιχρισµάτων και αποµάκρυνση
  αποκοπή
  300,00

  προϊόντων καθαίρεσης


  2
  Αποκατάσταση σκυροδέµατος δοκών και υποστυλωµάτων
  αποκοπή
  1.500,00

  µε ρητινούχα κονιάµατα  Σύνολο

  1.800,00

  Φ.Π.Α. 23%

  414,00

  Γενικό Σύνολο 4

  2.214,00

  ∆. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της απόφασης ανάθεσης για την αποδοχή της προσφοράς του και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.

  Ε. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7331.005 του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016 και υπόκειται σε κράτηση 8% επί της καθαρής αξίας.

  Στ. Η οριστική παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε µε την αριθµ.9/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η πληρωµή της αξίας της εργασίας στον Ανάδοχο θα γίνει µε την προσκόµιση σχετικού τιµολογίου και την έκδοση ισόποσου χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά.  Ο ∆ήµαρχος Λαυρεωτικής
  ∆ηµήτρης Λουκάς

  Πηγή  Item Reviewed: Εργασίες επισκευής 3ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας Rating: 5 Reviewed By: Unknown