• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Ιανουαρίου 10, 2017

  Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 9x9 στο Δηµοτικό Στάδιο Κερατέας του Δήµου Λαυρεωτικής», προϋπολογισµού 390.000 €  Συνοπτικά, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή της ανωτέρω µελέτης:

  «Η Τεχνική Περιγραφή αυτή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτείται να εκτελεσθούν προκειµένου να κατασκευαστεί το προπονητικό γήπεδο ποδοσφαίρου 9 Χ 9 στον χώρο του ∆ηµοτικού Σταδίου Κερατέας, διαστάσεων αγωνιστικού χώρου 50m Χ 70m και περιφραγµένης συνολικά επιφάνειας 54m Χ 74m. 1.


  ΓΕΝΙΚΑ

  Θα κατασκευαστεί ποδοσφαιρικός τάπητας εντός των ορίων της περίφραξης, όπως ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λαυρεωτικής.

  Περιµετρικά του αγωνιστικού χώρου και εσωτερικά της περίφραξης, αφήνεται χώρος κυκλοφορίας πλάτους 2,00µ. ∆ιαχωρίζεται από τον αγωνιστικό χώρο µε διαγράµµιση.

   Ο χώρος περιµετρικά οριοθετείται µε περίφραξη, ύψους 6,00 µ. µε τις απαραίτητες εισόδους παικτών και προπονητών, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Έχει διπλή κλίση έτσι ώστε να καταλήγουν τα όµβρια στα δύο κανάλια απορροής που κατασκευάζονται κατά µήκος των µεγάλων πλευρών, σε επαφή µε την περίφραξη.

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  • Γενική εκσκαφή του χώρου µέσου βάθους 40 εκατοστών.
  • ∆ιαµόρφωση σκάφης µε κατάλληλη κλίση (1 %) για την απορροή των όµβριων προς τις αποστραγγιστικές τάφρους.
  • Κατασκευή τάφρου απορροής κατά µήκος των µεγάλων πλευρών και σύνδεση µε φρεάτια σύµφωνα µε το σχέδιο απορροής οµβρίων .
  • Κατασκευή βάσης του αγωνιστικού χώρου αποτελούµενη από αποτελούµενης από:
  • Στρώση σκύρων οδοστρωσίας σε πάχος είκοσι (20) εκατοστών.
  • Στρώση πάχους πέντε(5) εκατοστών, µε γαρµπίλι οµοιόµορφα σε όλη την επιφάνεια.
  • Στρώση πάχους τριών (3) εκατοστών,µε άµµο οµοιόµορφα σε όλη την επιφάνεια.
  • Τοποθέτηση του ποδοσφαιρικού τάπητα.
  • Τοποθέτηση πυριτικού αδρανούς.
  • Τοποθέτηση ελαστικού (τρίµµατα).
  • Κατασκευή περιµετρικού τοιχίου, ύψους ογδόντα (80) εκατοστών και πάχους είκοσι πέντε (25) εκατοστών,
  • Περίφραξη ύψους έξι (6) µέτρων και πλήρωση µε συρµατόπλεγµα.
  • Κατασκευή δύο θυρών πλάτους 3 µέτρων για είσοδο παικτών και οχηµάτων.
  • Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης γαιών ύψους τριών (3) µέτρων.
  • Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος χλοοτάπητα.
  • Εγκατάσταση φωτισµού µε τοποθέτηση έξι (6) προβολέων .
  • Εξοπλισµός αγωνιστικού χώρου (εστίες και πάγκοι).

  Για την εκτέλεση των εργασιών του αγωνιστικού χώρου ακολουθούνται οι τυπικές κατασκευαστικές τοµές Στίβου – Κονίστρας της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Για την εκτέλεση του τοιχίου αντιστήριξης εφαρµόζονται τα σχέδια EG-T3.DWG Της Εγνατίας Οδού Α.Ε.»  Item Reviewed: Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 9x9 στο Δηµοτικό Στάδιο Κερατέας του Δήµου Λαυρεωτικής», προϋπολογισµού 390.000 € Rating: 5 Reviewed By: forkeratea