• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Ιουνίου 26, 2017

  100.000 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για την ολοκλήρωση της μελέτης: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»


  Στις 29 Ιουνίου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και μεταξύ άλλων καλείται να ψηφίσει για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ». Το συνολικό ύψος της μελέτης έφθασε τα 922.522,63 € (με ΦΠΑ) από τα οποία το συνολικά καταβληθέν ποσό είναι έως σήμερα 822.786,80 € (με ΦΠΑ), κατά συνέπεια το ποσό που απομένει για την αμοιβή των υπολειπόμενων εργασιών είναι 99.735,83 €.

  Εν τω μεταξύ το προσεχές Δημοτικό συμβούλιο Λαυρεωτικής στις 28 Ιουνίου πρόκειται να αποφασίσει για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής της Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως ΚΕΡΑΤΕΑΣ, έπειτα από σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας που ζητεί παράταση του συμβατικού χρόνου της μελέτης για επιπλέον 25 μήνες.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

  Με τις υπ. αριθμ. 392/2016 και 393/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2017 και στον Προϋπολογισμό έτους 2017 της Περιφέρειας αντίστοιχα, η μελέτη με τίτλο : «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» προϋπολογισμού 99.735,83  € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ » από το Δήμο Λαυρεωτικής με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 9762.05.054.

  Η μελέτη αρχικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 3312/21-10-2003 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2000-2006, στον άξονα Προτεραιότητας 2 «Αποκατάσταση ποιότητας ζωής & περιβάλλοντος» στο Μέτρο 3 «Αναπλάσεις αστικών και παράκτιων περιοχών-Ενίσχυση πρασίνου και χώρων αναψυχής-Προστασία & ανάδειξη βιοτόπων & περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους» με κωδικό ΟΠΣ 84102 και επιλέξιμο προϋπολογισμό 708.000,00€ (με ΦΠΑ). 

  Με την υπ’ αρ. πρωτ. 7380/10-11-2003 Σύμβαση, ο πρώην Δήμος Κερατέας (νυν Λαυρεωτικής) ανέθεσε την εκπόνηση της μελέτης στη σύμπραξη γραφείων μελετών «ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ- ΑΚΤΙΣ Ο.Ε.- ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.-Ταρνάρας Ηλίας Πολιτικός Μηχανικός-Καραβασίλης Κωσταντίνος, Γεωλόγος».

  Με την υπ’ αρ. 188/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας, εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός πίνακας με τον οποίο καθορίστηκε το συμβατικό αντικείμενο της μελέτης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77  και το συνολικό κόστος της μελέτης ανήλθε στο ποσό των  832.636,93€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

  Με την υπ’ αρ. πρωτ. 9103/23-12-2008 εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής αποπληρώθηκε το ποσό των 708.000€ που είχε εγκριθεί, ενώ για το υπόλοιπο ποσό, όπως αναφέρεται «δεν υπάρχει πλέον επιλέξιμο υπόλοιπο για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής, για το εν θέματι έργο».

  Στη συνέχεια ο Δήμος Κερατέας υπέγραψε τη με αρ. πρωτ. 12395/21-12-09 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Μελέτης-Κτηματογράφησης -Πολεοδόμησης - Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης Κερατέας ποσού 124.636,93 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

              Μετά την ολοκλήρωση α) της τοπογραφικής υψομετρικής αποτύπωσης και της σύνταξης των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων, β) της πολεοδομικής μελέτης γ) της υδραυλικής μελέτης οριοθέτησης των οριογραμμών των ρεμάτων που τη διατρέχουν είτε βρίσκονται σε επαφή με αυτήν, δ) της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας,  εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη με το από 14/3/2014 Π.Δ. (ΦΕΚ 88ΑΑΠ/24-3-2014), η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εκπόνηση της πράξης εφαρμογής της.

  Στη συνέχεια, την 9-9-2014, το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Δ.Ε.Π.Α.) ενέκρινε τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα της Μελέτης-Κτηματογράφησης -Πολεοδόμησης Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης Κερατέας συνολικού ύψους 922.522,63 €  (με ΦΠΑ).      

  Σύμφωνα με την τελευταία εντολή πληρωμής της μελέτης (7η) το συνολικά καταβληθέν ποσό είναι 822.786,80 € (με ΦΠΑ), κατά συνέπεια το ποσό που απομένει για την αμοιβή των υπολειπόμενων εργασιών είναι 99.735,83 €

  Οι υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της μελέτης αφορούν:

  Αξονοδιασταυρώσεις, χωροστάθμιση αξόνων οδών, σύνταξη μηκοτομών οδών, ανάρτηση τακτοποίησης ιδιοκτησιών, υποβολή ενστάσεων-εξέταση ενστάσεων, εκ νέου ανάρτηση τακτοποίησης με τις ενστάσεις που έγιναν αποδεκτές, σύνταξη πίνακα επικείμενων, σύνταξη πράξεων επιβολής εισφορών χρήματος και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.

  Επίσης με το υπ. αριθ. 101561/522/13-06-2017 έγγραφο του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού & Δικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής .ολοκληρώθηκε ο νομικός έλεγχος και επεστράφη θεωρημένο το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.


  Item Reviewed: 100.000 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για την ολοκλήρωση της μελέτης: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» Rating: 5 Reviewed By: Unknown